POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU              Poradenství v oblasti pojišťovnictví.

  • VypracujI optimální pojistný program k ochraně Vašeho majetku.
  • Nezávisle posoudím nabídky pojišťoven.
  • Spravuji a optimalizuji pojištění.
  • Informuji o novinkách a právních aktualitách v pojišťovnictví.
  • Zastupuji klienta při projednávání pojistných událostí v pojišťovně se zaměřením zejména na správnost a včasnost likvidace.
Podnikání přináší celou řadu rizik a zda bude firma či podnikatel úspěšný záleží na mnoha aspektech. Kromě rizika podnikatelského jsou tu i rizika, kterým sice nelze zabránit, ale vhodným pojištěním jsou eliminovány případné vzniklé škody a vy se tak můžete naplno věnovat rozvoji svého podnikání. Pojištění podnikatelů a průmyslových rizik tvoří v nákladových položkách v poslední době stále větší položku, protože je pro většinu podnikatelů nutností.Do základní kategorie pojištění podnikatelských a průmyslových rizik můžeme zahrnout:


Pojištění majetku - předmětem tohoto pojištění jsou nejen věci movité, nemovitosti, technické, obchodní a provozní vybavení, zásoby, ale také nosiče dat a data v nich obsažená, prostředky pro reprodukci (modely, formy apod.), cenné papíry a listiny, peníze a další cenné věci, včetně věcí zaměstnanců.

V rámci pojištění majetku je uplatňováno množství pojistných produktů, jež můžeme rozdělit do několika základních kategorií:

Živelní pojištění - tvoří základ pojistné ochrany každého podnikatelského subjektu, jelikož kryje škody na majetku způsobené živelním rizikem, tj. požár, povodeň, vichřice, blesk, výbuch, aj.;

Technická pojištění - sem můžeme zařadit strojní pojištění, pojištění stavebních a montážních rizik;

Šomážní pojištění neboli pojištění přerušení provozu - kryje tzv. následné škody, tj. finanční újmy, které vznikly v důsledku přerušení provozu. Zahrnuje jednak pojištění ušlého zisku a jednak pojištění fixních nákladů, které musí podnik vynaložit, i když byl provoz přerušen;

Pojištění proti odcizení - kryje majetek nejen v případě jeho odcizení, ale i poškození nebo zničení vzniklé jednáním pachatele, které směřovalo ke krádeži;

Dopravní pojištění (pojištění přepravy) - kryje riziko poškození, zničení, odcizení či ztráty věci během přepravy.


Pojištění odpovědnosti za škodu - můžeme rozdělit podle formy pojištění na:

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - každá organizace zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance je ze zákona povina toto pojištění uzavřít. Toto pojištění provozují pojišťovny určené orgánem státního dozoru.

Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu - vztahuje se na škody vyplývající z výkonu určité činnosti a jeho sjednání je podmínkou pro výkon určitého povolání, jelikož osoby vykonávající určité profese jsou ze zákona odpovědné za profesionální chyby (lékaři, advokáti, daňoví poradci, myslivci apod.).Pojištění právní ochrany;

Pojištění finančních ztrát;

Pojištění pohledávek;

Soukromé životní pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem - v současné době mohou zaměstnavatelé přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění nebo na životní pojištění.